Kdo jsme

Dějiny Zenitu se začaly psát před 30 lety

Právě před 30 lety byla zprivatizovaná čáslavská výroba „Kosmosky“. Historie Kosmos Čáslav sahá na začátek 20.století, kdy pan Emil Pick zakoupil ve zdejší lokalitě drobné podniky a provozovny a v roce 1911 začal vyrábět první kokosové tuky pod názvem Kosmos. Postupem doby se závod rozšířil o výrobu umělých tuků a margarinů, byla vybudovaná tiskárna, mlékárna, oddělení pro automatické lisování semen. A následně z odpadů a vedlejších produktů začal vyrábět i mýdla. V roce 1935 byla založena jedna z nejmodernějších mydláren na území bývalé ČSR. Po válce se závody Kosmos staly národním podnikem, kde se vyráběly mimo jiné i toaletní mýdla, mýdlové prášky, mycí pasty a postupně i tekuté detergenty. V roce 1955 na základě potřeby průmyslu byla vyvinuta a zahájena výroba mycí pasty na ruce, Solviny. V 80.letech byl postaven nový, na tehdejší dobu, progresivní objekt výroby čisticích prostředků. Zde byl hlavním výrobním programem mycí prostředek na nádobí Lena a Real. Po sametové revoluci nově založená společnost Zenit spol. s r.o. a vlastněná třemi majiteli podala na Fond národního majetku privatizační projekt na privatizaci chemické části státního podniku Kosmos Čáslav.

1.5.1993 došlo k prodeji části státního podniku Kosmos společnost Zenit spol. s r.o. Společnost navázala na zavedenou výrobu a začala s modernizací technologie a inovací výrobků. Kromě jiného byl Zenit první společností v ČR, který vlastnil označení Ekologicky šetrný výrobek, a to na produkt Lena natur, to byl rok 1995.

Rodinné hodnoty propsané do fungující české společnosti

V současné době je Zenit rodinnou firmou. Patří mezi uznávané partnery nejen jako výrobní podnik, ale také pro své distribuční činnosti. Ve svém výrobním programu má více než 100 různých druhů výrobků, například mycí a čistící prostředky (Real, Lena, Solvina, Hit), avivážní a prací prostředky (Laguna) v neposlední řadě mazlavé mýdlo a mycí pasty (Mazlavé mýdlo, Solvina).

Díky široké nabídce kvalitních výrobků, které splňují vysoké nároky zákazníků, dodává firma své výrobky na český i zahraniční trh pod vlastní či privátní značkou. V ČR dodává své produkty nejen českým odběratelům, ale i partnerům mezinárodních společností. V zahraničí dodává své produkty především na Slovensko, do Anglie a Švédska.

Kvalita a vývoj nás baví

Vlastní vývojová laboratoř podniku umožňuje sortiment produktů neustále rozšiřovat a inovovat a zároveň pružně reagovat na nejnovější trendy na trhu a požadavky zákazníků. Od roku 2003 máme systém řízení kvality certifikovaný dle normy ISO 9001, ISO 14001, který je každoročně prověřován společností Bureau Veritas pomocí externích kontrolních auditů. Jsme hrdi, že splňujeme i další certifikace s rozsahem, který není v ČR obvyklý a málokterá česká společnost disponuje těmito osvědčeními kvality. Těmito certifikacemi kromě ISO jsou IFS, Smeta a Ecolabel jako deklarace kvality výroby, technologických postupů, dodržování environmentálních nařízení a správné výrobní praxe. Máme zavedeny organizační a pracovní postupy zajišťující plnění požadavků na produkty a služby, jejichž dodržování je ověřováno v rámci pravidelných kontrol a hodnocení. V analytické a mikrobiologické laboratoři prověřujeme kvalitu výrobků v každé fázi výrobního procesu.

Zenit již řadu let dbá na dodržování principů udržitelnosti rozvoje a klade velký důraz na své postavení jako odpovědného partnera. Rámec budování a udržování vztahů podniku se svými partnery vychází z dlouhodobě zavedeného etického kodexu firmy.

Podnik také klade řadu let velký důraz na ochranu životního prostředí. Zabývá se vývojem environmentálně šetrných výrobků a environmentální optimalizací podnikových procesů.

Výroba produktů Zenit

Veškeré výrobní procesy realizujeme ve vlastním závodě. Produkty vyrábíme nejen pod vlastní značkou, ale také spolupracujeme s obchodními řetězci na domácím i zahraničním trhu.Díky ručním, polo i plně automatickým linkám jsme schopni plnit obaly různých velikostí – od malých (200ml) a standardních objemů (500 ml, 750 ml, 1000 ml, 2000 ml, včetně 5 l, 10 l) až po 200 l sudy či 1000 l kontejnery. Naše technické zázemí tvoří řada etiketovacích zařízení včetně trendového stroje na aplikaci sleevů. Na vyfukovacích automatech vyrábíme celou škálu tvarově rozdílných lahví s vlastním designem.


Zenit history

began 30 years ago by privatization of part of the former company KOSMOS Čáslav.

Kosmos Čáslav history dates back to the beginning of the 20th century, when Mr. Emil Pick has bought small local businesses and establishments. The first coconut oils under the name Kosmos were produced in 1911. Subsequently, in the aim to use waste and by-products the production of soaps started. The company was doing well and in 1930´s Mr. Pick expanded to Slovakia and for this purpose founded the business company Zenit. And this name was inspiration for name of our today company Zenit, spol. s r.o.

During the occupation by German troops Mr. Pick was forced to sell the Kosmos company to the Germans. He and his family were interned in the Terezín concentration camp. Part of his family emigrated. When 2nd World war has finished, the Kosmos plants were transferred to the state-owned enterprise Kosmos national plant and were continuing in the production of fats, margarine, soaps and gooey soaps. Based on the need of the industry, the hand washing paste Solvina was developed and it´s production has started in 1955.

In the 1980s, - new and at that time progressive building for the production of cleaning products was built. The main production direction were dishwashing detergents under names Lena and Real. After the Velvet Revolution, the newly founded company Zenit, spol. s.r.o. owned by three owners submitted a privatization project for the privatization of the chemical part of the state-owned company Kosmos Čáslav to the National Property Fund. Part of the state-owned enterprise Kosmos was sold to Zenit, spol. s r.o. on 1st May 1993.

Newly established company based itself and continued with the established production, at the same time also started with the modernization of technology hand in hand with product innovation. In 1995, Zenit was the first company in the Czech Republic to hold the Ecologically Friendly Product label, namely for the Lena Natur product. Currently, Zenit is a family business valued by partners not only as a manufacturing company, but also for its distribution activities. Zenit has in its production scope more than 100 different types of products, for example, washing and cleaning agents (Real, Lena, Solvina, Hit), fabric softeners and laundry detergents (Laguna) and, last but not least, gooey soap and washing pastes (Mazlavé mýdlo, Solvina).

Thanks to a wide range of quality products that meet the high customers’ requests, the company supplies its products to the Czech and foreign markets under its own or private brand. In the Czech Republic, it supplies its products not only to Czech customers, but also to partners of international companies. Abroad Zenit supplies its products mainly to Slovakia, England and Sweden.

The company's own product development enables the range of products to be constantly expanded and innovated, being at the same time flexibly reacting to the latest market trends and customer requirements. Zenit has been paying attention to the principles of sustainable development for many years and places great emphasis on its position as a responsible partner. A framework for building and maintaining business relationships with its partners is based on the company's long-established code of Ethics. The company has also placed great emphasis on environmental protection for many years. It deals with the development of environmentally friendly products and the environmental optimization of business processes.

Main environmental benefits:

  • Photovoltaics – a PV plant with a capacity of 237KWp was launched in 2023
  • Use of secondary heat - with the aim of reducing the carbon footprint by recovering waste heat
  • Reduction in the weight of plastic packaging – this significantly reduced the amount of plastic packaging for individual products. Overall, the company thus reduced the weight of plastic packaging by 30%.
  • The production of own PET packaging and its maximum use - all PET packaging is produced by Zenit itself. This resulted in a 10% reduction in packaging transport compared to previous years.
  • Use of Rpet packaging - where possible the company uses recycled PET packaging for its products, with a minimum content of 30% recycled content.
  • ISO 9001, 14001, IFS, Smeta, Ecolabel certification – regular certification serves as a declaration of production quality, technological procedures, compliance with environmental regulations and good manufacturing practice. Zenit undergoes every year individual audits- their scope is not usual in the Czech Republic and only few Czech companies have all these quality certificates.