Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající – obchodní společnost Zenit, spol. s r. o., se sídlem Čáslav, Pražská 162, PSČ 286 01, identifikační číslo: 44707070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7710 (dále jen Prodávající).

1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího, adresa pro doručování: Čáslav, Pražská 162, PSČ 286 01, adresa elektronické pošty: info@zenit-caslav.cz, telefon: +420 327 304 890, +420 731 548 854.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen Občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen Kupní smlouva) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen Kupující) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adresewww.zeniteshop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.zeniteshop.cz (dále jen webová stránka) a další související právní vztahy.

1.5. Předmětem Kupní smlouvy jsou výrobky vyráběné nebo distribuované Prodávajícím uvedené na webové stránce (dále jen Zboží).

1.6. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.7. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.8. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.9. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující nese odpovědnost za uvedení jakéhokoliv nesprávného údaje. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Kupujícího. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nese odpovědnost za porušení povinnosti své mlčenlivosti anebo jakékoliv zpřístupnění svého uživatelského jména a hesla třetí osobě.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetí osobě.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší jakoukoliv povinnost z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek, které jsou součástí Kupní smlouvy), zejména povinnost převzít objednané Zboží na sjednaném místě a sjednaným způsobem anebo zaplatit sjednanou kupní cenu Zboží.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí osoby.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží a platbou ceny Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen Objednávka) obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.

3.5. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit obsah nákupního košíku a údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující zaplatit“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou ve Webovém rozhraní obchodu či v Objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího), součástí potvrzení Objednávky budou i tyto Obchodní podmínky v elektronické podobě.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.8. Prodávající je oprávněn odmítnout jakoukoliv Objednávku Kupujícího, který při plnění předchozí Kupní smlouvy porušil jakoukoliv povinnost Kupujícího sjednanou Kupní smlouvou, zejména pokud odmítl převzít objednané Zboží na sjednaném místě a sjednaným způsobem anebo nezaplatil kupní cenu ve sjednaném termínu anebo nezaplatil náhradu rozdílu nákladů na doručení před tím nevyzvednutého Zboží.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese: Čáslav, Pražská 162, PSČ 286 01;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 251168617/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen účet Prodávajícího).

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním a případně platbou ceny Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen zaplatit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6) anebo jde o Kupujícího, který při plnění předchozí Kupní smlouvy porušil jakoukoliv povinnost Kupujícího sjednanou Kupní smlouvou, zejména pokud odmítl převzít objednané Zboží na sjednaném místě a sjednaným způsobem anebo nezaplatil kupní cenu ve sjednaném termínu anebo nezaplatil náhradu rozdílu nákladů na doručení před tím nevyzvednutého Zboží, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu a Zboží nedodat, pokud nebude celá kupní cena předem uhrazena. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.9 V případě nevyzvednutí Zboží ve sjednaném čase a místě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náklady na dodání Zboží představující rozdíl v ceně dopravy, kterou si Kupující zvolil a cenou nejlevnější dopravy nabízenou Prodávajícím. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu náhradu nákladů daňovým dokladem doručeným Kupujícímu a Kupující se zavazuje náhradu nákladů podle pokynů na daňovém dokladu Prodávajícímu zaplatit.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím a od Kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 2 Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží v rozsahu sjednané dodávky. Je-li předmětem dodávky několik druhů Zboží, pak lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy plyne ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

5.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu sděleno jakýmkoli jednoznačným jednostranným prohlášením učiněným Kupujícím vůči Prodávajícímu, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Prodávající preferuje odstoupení od Kupní smlouvy odeslané doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu provozovny Prodávajícího Čáslav, Pražská 162, PSČ 28601, ale lze učinit i e-mailem na adresu: eshop@zenit-caslav.cz. Doručením odstoupení od Kupní smlouvy učiněného v souladu s těmito Obchodními podmínkami se závazky plynoucí z Kupní smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být vůči Prodávajícímu učiněno včas ve lhůtě uvedené v těchto Obchodních podmínkách a Občanském zákoníku. Kupující může pro odstoupení od Kupní smlouvy použít vzorový formulář, není to však povinností Kupujícího.

5.4. Kupující je povinen zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu Prodávajícímu Zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující svoji povinnost i splní tehdy,  pokud Zboží před uplynutím lhůty Prodávajícímu řádně odešle. Přímé náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen vrátit Zboží nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

5.5. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

5.6. Prodávající je povinen vrátit veškeré peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupujícímu Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn vrácené Zboží zkontrolovat, zejména za účelem zjištění, zdali není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pro vrácení plateb je Prodávající povinen použít stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží v pořádku bez poškození vzniklého na straně Kupujícího Prodávajícímu odeslal.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.9. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající se zavazuje odevzdat Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů, nebude-li sjednáno s Kupujícím jinak. Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním Zboží, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že Kupující Zboží nepřevezme, je povinen nahradit Prodávajícímu škodu dle článku 4.9 Obchodních podmínek.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.6. Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

6.7. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a dále je oprávněn odmítnout následující Objednávky Kupujícího.

6.8. Zboží Prodávající zasílá prostřednictvím DPD, České pošty a Zásilkovny.

 

Osobní odběr je možný ve firemní prodejně  (Pražská 166, Čáslav 286 01). Platba v hotovosti při osobní odběru a převod přes účet je zdarma! Při výběru platby bankovním převodem, používejte níže uvedené bankovní spojení: č. ú. 251168617 / 0300 (ČSOB).

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží,
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Čáslav, Pražská 162, PSČ 286 01. Kupující je povinen oznámit vadu Zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po té, co vadu zjistil, a zaslat vadné Zboží Prodávajícímu, aby vada mohla být přezkoumána.

7.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. To neplatí, jedná-li se o vadu, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé poznat již při převzetí Zboží, nebo způsobil-li vadu Kupující.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží a doručením.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

8.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících – spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@zenit-caslav.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Dozorový úřad). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochraně spotřebitele).

8.8. V případě sporu Kupujícího právo plynoucí ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím, který se mezi účastníky nepodaří vyřešit přímo, se může Kupující obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných s Prodávajícím Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

9.2. Kupující vyplněním Objednávky výslovně souhlasí se správou a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště anebo doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně další fakturační a jiné údaje, které Kupující sám v Objednávce uvede (dále společně vše jen jako Osobní údaje).

9.3. Kupující výslovně souhlasí se správou a zpracováním Osobních údajů Kupujícího Prodávajícím, a to pro účely realizace veškerých práv a povinností smluvních stran z Kupní smlouvy, zejména vyúčtování kupní ceny, dopravy a dodání Zboží do sjednaného místa plnění atp. a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost v samostatném souhlasu Kupujícího, souhlasí výslovně též se správou a se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (dále jen Obchodní sdělení). Souhlas se správou a zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku, tedy včetně zasílání Obchodních sdělení, není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce Zboží provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajů, pokud dal souhlas s jejich užitím i pro jiné účely, než jednorázové plnění práv a povinností z Kupní smlouvy.

9.5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího je Prodávající oprávněn pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele Osobních údajů. Mezi zpracovatelem Osobních údajů a Prodávajícím bude vždy uzavřena písemná Smlouva o zpracování osobních údajů, podle které bude další zpracovatel zavázán povinností k ochraně Osobních údajů v souladu s Nařízením, Zákonem a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů. Zpracovatelem bude zejména společnost poskytující Prodávajícímu služby správy a servisu informačního systému anebo Webových stránek anebo cloudových služeb anebo účetních anebo právních služeb. Kromě osob dopravujících Zboží anebo zajišťujících účetní anebo právní služby nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetí osobě.

9.6. Prodávající pro zajištění právních služeb sjednal smlouvu s advokátní kanceláří JUDr. Marcela Kislingerová, advokát, č. ČAK 08584.

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, nejpozději po dobu 5 let od uzavření Kupní smlouvy. Pokud bude Kupující souhlasit se zasíláním obchodních sdělení, pak do odvolání souhlasu, nejpozději po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.8. Souhlas se správou a zpracováním Osobních údajů Kupující v širším rozsahu, než pouze pro účely plnění práv a povinností z Kupní smlouvy, udělí samostatným a výslovným souhlasem při objednávce Zboží.

9.9. Prodávající výslovně Kupujícího upozorňuje na jeho práva v souvislosti se souhlasem se zpracováním Osobních údajů:

 • Právo na přístup k Osobním údajům. Kupující má právo na přistup spolu s následujícími informacemi o účelech zpracování; kategoriích dotčených Osobních údajů; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanoveni této doby; existenci práva požadovat od Prodávajícího opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracováni; právu podat stížnost u Dozorového úřadu; veškerých dostupných informacích o zdroji Osobních údajů; tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
 • Právo na kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je Prodávající oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů ve výši 50,- Kč.
 • Právo na opravu nepřesných Osobních údajů bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování rovněž právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud:
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; anebo
  • Kupující odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; anebo
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně; anebo
  • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; anebo
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování Osobních údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, pokud:
  • Kupující popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, zpracováni bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Prodávající mohl přesnost Osobních údajů ověřit; anebo
  • zpracování je protiprávní a Kupující odmítá výmaz Osobních údajů a požádá o omezení jejich použití; anebo
  • Prodávající již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Kupující je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Kupujícího, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 • Právo na přenositelnost Osobních údajů. Kupující má právo, aby Prodávající předal jeho Osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Kupujícího jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Kupující právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo podat stížnost ohledně činnosti Prodávajícího nebo příjemce Osobních údajů prostřednictvím kontaktů Prodávajícího uvedených výše. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, Prodávající vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena, lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.
 • K uplatnění práv dojde kontaktováním Prodávajícího na jeho kontaktních adresách.

9.10.Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu pro doručování nebo elektronické pošty Prodávajícího.

9.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího, pokud takový souhlas výslovně s objednávkou Zboží udělil.

9.12. Všechny subjekty, jimž jsou se souhlasem Zákazníka Osobní údaje poskytovány a Zpracovatelé sídlí na území Evropské Unie a vztahují se na ně povinnosti ochrany podle Nařízení, Zákona a Zákon provádějících právních předpisů.

9.13. Kupující nemá povinnost Osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí souhlasu nelze plnit závazky z Kupní smlouvy. Neposkytnutí souhlasu se zasíláním Obchodního sdělení nemá vliv na kvalitu poskytování dodávek Zboží a není podmínkou uzavření Kupní smlouvy.

9.14. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla nebo elektronické pošty Prodávajícího.

 1. DORUČENÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, když zásilka zůstane ve sféře jeho vlivu této osoby.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

11.5. Tyto Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v aktuálním znění, zejména ustanovením § 1810 a násl., zákonem č. 634/1992 Sb., tj. Zákonem o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 6. 1. 2023.